Pulo Taisyklės
Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius:

Rutulių ridenimas yra pirmasis mačo veiksmas, kuris nulemia kas pirmas pradės žaidimą. Sportininkas, laimėjęs ridenimą, gauna teisę rinktis kas pradės susitikimą. Rutuliai turi būti pastatomi už namų zonos linijos abiejose stalo pusėse. Sportininkai atlieka smūgį maždaug tuo pat metu, taip, kad paliestų galinį bortą ir grįžę sustotų kuo arčiau priekinio borto.

Ridenimas yra neteisingas ir automatiškai pralaimintis jeigu:

 • kerta ilgąją stalo vidurio liniją;
 • priliečia galinį bortą daugiau nei vieną kartą;
 • įmušamas į kišenę arba iškrenta iš stalo ribų;
 • priliečia bet kurį šoninį bortą.

Ridenimas permušamas jeigu:

 • sportininkas smūgiuoja po to kai priešininko smūgiuotas rutulys paliečia galinį bortą;
 • teisėjas negali nustatyti kuris sportininkas laimėjo;
 • abiejų sportininkų ridenimas yra blogas.
Pertraukėlė:

Jeigu kitaip nenumatyta varžybų organizatorių, tai kiekvienas sportininkas turi teisę vieną kartą per susitikimą paimti 5 minučių pertraukėlę. Prieš pertraukėlę sportininkas turi informuoti apie tai teisėją ir savo priešininką. Stalas pertraukėlės metu turi būti pažymėtas tam skirtu ženklu. Pertraukėlės metu negali vykti jokios treniruotės ar rodomi smūgiai. Priešininkas turi likti savo sėdimoje vietoje taip tarsi vyktų žaidimas. Jeigu ši sąlyga nėra vykdoma t.y. priešininkas užsiima kokia nors veikla, kuri nėra susijusi su žaidimu, tuomet tai yra traktuojama kaip pertraukėlė. Žaidžiant aštuoniukę (8-ball), devyniukę (9-ball), dešimtukę (10-ball) pertraukėlė galima pasibaigus partijai, žaidžiant keturiolika ir vieną (14.1) pertraukėlę galima tik pasibaigus tuo metu žaidžiamos piramidės rutuliams. Bet kuriuo atveju pertraukėlė gali būti inicijuojama tik tuo metu žaidžiančio sportininko. Nežaidžiantis sportininkas neturi teisės imti pertraukėlės.

Laisva balto rutulio pozicija (angl. ball in hand):

Jei baltas rutulys turi laisvą išstatymo poziciją, tai sportininkas esantis prie stalo gali jį pasistatyti bet kurioje žaidžiamo paviršiaus vietoje ir gali toliau keisti jo pastatymo vietą iki tol kol bus atliekamas smūgis. Sportininkai gali naudotis bet kurią lazdos dalimi balto rutulio pozicijos pataisymui, įskaitant lazdos galiuką, bet ne pirmyn judančią lazdą (taip kaip atliekamas smūgis). Kai kuriuose žaidimuose ir visuomet darant išmušimą, balto rutulio pasistatymas yra apribotas pastatymu už namų zonos linijos atsižvelgiant į žaidimo taisykles.

Kai sportininkas išstato balta rutulį laisvai ir gali jį pasistatyti tik už namų zonos linijos, o visi kiti rutuliai taip pat yra už namų zonos linijos, tuomet arčiausiai namų zonos linijos esantis rutulys turi būti perkeltas ant trikampio taško. Jeigu du ar daugiau rutulių yra tokiu pat atstumu iki namų zonos linijos, tuomet sportininkas turi pasirinkti kurį iš vienodai nutolusių rutulių perkelti ant trikampio taško. Rutulys esantis tiksliai ant namų zonos linijos nėra perkeliamas, o smūgiuojamas kaip įprasta.

Užsakomi smūgiai:

Žaidimuose, kuriuose turi būti užsakomi smūgiai, sportininkas gali mušti bet kurį pasirinktą rutulį, bet prieš mušant jis turi nurodyti (kitaip “užsakyti”) kurį rutulį ir į kurią kišenę jis muša. Sportininkui nereikia nurodyti, kurie rutuliai susidurs, atšoks vienas nuo kito ar kokia bus vykdoma kombinacija. Bet kurie kiti (“neužsakyti”) rutuliai, įkritę smūgio metu, bei įkritus nurodytam rutuliui, yra įskaitomi sportininko, kuris atliko smūgį, naudai. Jei teisėjas neteisingai supranta ir pasitikslina prieš smūgį koks rutulys ir kur bus mušamas, sportininkas privalo jį pataisyti prieš atliekant smūgį. Jei neteisingas užsakymas nėra pataisomas, smūgis bus užskaitytas tik tuo atveju, jei sportininkas išpildys tai ką planavo atlikti neteisingo užsakymo metu.

Rutulių ištraukimas iš kišenių:

Jei susitikimo metu žaidžiama ant stalų, kurie neturi rutulių nuriedėjimo sistemos ir įmušti rutuliai lieka kišenėse, teisėjas gali išimti įmuštus rutulius iš pilnos ar beveik pilnos kišenės. Tačiau kiekvienas sportininkas yra pats atsakingas už tai, kad pilnos kišenės būtų atlaisvintos. Jei sportininkas nepamato, kad kišenė yra pilna ir įmuštas rutulys dėl tos priežasties iššoka iš kišenės, tai skaitoma kaip jo problema ir jis negali reikšti jokių pretenzijų.

Dviejų rutulių kontaktas vienu metu:

Klaidos nėra, jei baltas rutulys vienu metu paliečia reikiamą rutulį ir kitą rutulį, kontaktas su kuriuo nėra traktuojamas kaip klaida, tik tuo atveju, jeigu neįmanoma nustatyti, kuris rutulys buvo paliestas pirmiau. Prieš tokį smūgį teisėjas turi nustatyti abiejų rutulių atstumus iki balto rutulio tam kad vėliau galima būtų padaryti teisingą sprendimą. Teisėjas neprivalo įspėti smūgiuojančio sportininko dėl galimos klaidos.

Su bortu besiliečiantys rutuliai:

Prieš smūgiuojant su bortu besiliečiantį rutulį, teisėjas privalo jį apžiūrėti ir pranešti ar rutulys tikrai yra susilietęs su bortu. Tuo metu nežaidžiantis sportininkas gali priminti teisėjui, kad toks pranešimas yra privalomas. Atliekantis smūgį sportininkas turi skirti laiko tokio rutulio padėties apžiūrėjimui arba pats gali teisėjo to paties paprašyti.

Rutulių judėjimas dėl stalo ar paties rutulio defekto:

Gali atsitikti taip, kad prieš tai sustojęs rutulys truputi pajudės, dėl stalo ar paties rutulio nežymaus defekto. Jei rutulys dėl minėtos priežasties įkrenta į kišenę praėjus daugiau nei penkiom sekundėm po rutulio sustojimo, tuomet jis yra atstatomas kuo tiksliau į padėtį kurioje buvo prieš tai. Jeigu taip nutinka atliekant ar ruošiantis atlikti smūgį ir tai turi poveikį smūgiui, teisėjas atstato situaciją ir smūgis yra kartojamas.

Standartinės klaidos:

Žaidimuose kurių taisyklės reikalauja pirmiausia paliesti tam tikrą rutulį ar bet kurį tam tikros grupės rutulį, klaida yra užskaitoma tuomet kai ši sąlyga neįvykdoma.

Paliestas rutulys:

Žaidimuose kurių taisyklės reikalauja pirmiausia paliesti tam tikrą rutulį ar bet kurį tam tikros grupės rutulį, klaida yra užskaitoma tuomet kai ši sąlyga neįvykdoma.

Nepaliečiamos bortas po rutulių kontakto:

Skaitoma klaida jei, po rutulių kontakto nei vienas rutulys nelietė borto, išskyrus tuos atvejus kai taisyklingai buvo įmuštas rutulys.

Nesustoję rutuliai:

Skaitoma klaida, jei smūgis yra atliekamas nepilnai sustojus ar nustojus suktis rutuliams.

Kojos kontaktas:

Skaitoma klaida, jei sportininkas tuo momentu kai lazdos galiukas prisiliečia prie balto rutulio neliečia nei viena koja žemės.

Rutulys nukritęs už stalo ribų:

Skaitoma klaida jei bet kuris rutulys smūgio metu nukrenta už stalo ribų. Ar rutulys bus grąžinamas į žaidimą priklauso nuo žaidimo taisyklių.

Priliestas rutulys:

Skaitoma klaida, jeigu priliečiamas, pajudinamas, ar kitaip pakeičiama bet kurio ant stalo esančio rutulio judėjimo trajektorija, išskyrus normalų smūgį baltu rutuliu į kitą rutulį. Taip pat yra skaitoma klaida jei priliečiamas, pajudinamas, ar įtakojama balto rutulio riedėjimo kryptis, išskyrus kai pasirenkama laisva balto rutulio pozicija (angl. ball in hand), arba atliekant teisingą smūgį lazdos galiuku. Sportininkas atliekantis smūgį yra atsakingas už tai, kad jo naudojama žaidimo įranga, kreidelė, tiltelis, drabužiai, jo plaukai, kūno dalys neprilies, nepajudins, ar nepakeis rutulių riedėjimo krypties. Jei tokia klaida yra netyčinė tai skaitoma kaip paprasta klaida, tačiau jeigu klaida padaryta tyčia, tuomet tai yra skaitoma nesportiniu elgesiu.

Jei baltas rutulys yra laisvai išstatomas ant stalo, taip pat galioja tos pačios taisyklės, nebent sportininkas atlieka teisėjo pareigas ir tokiu būdu jam nebus užskaityta klaida, netyčia prilietus ar pajudinus bet kurį rutulį.

Dvigubas smūgis:

Teisėjas turi skirti ypatingą dėmesį situacijai jei atstumas tarp balto rutulio ir smūgiuojamo rutulio yra mažesnis už kreidos gabaliuko plotį (t.y. jei kreidos gabaliukas netelpa tarp rutulių). Jei teisėjas tokioje situacijoje negali nuspręsti ar smūgis buvo atliktas teisingai, turi būti taikoma sekanti taisyklė – jei baltas rutulys parieda paskui mušamą rutulį daugiau nei pusę rutulio skersmens, tai laikoma klaida.

Rutulio stūmimas:

Skaitoma klaida, jei lazdos galiukas kontaktuoja su baltu rutuliu ilgiau negu įprasta normaliam smūgiui (stumiamas baltas rutulys).

Neteisinga balto rutulio pozicija namų zonoje:

Jei baltas rutulys išstatomas laisvai (ball in hand) namų zonoje, teisėjas privalo perspėti sportininką jei baltas rutulys kerta namų zonos liniją. Jei sportininkas po teisėjo įspėjimo nepakeičia balto rutulio pozicijos ir smūgiuoja jį iš neteisingos pozicijos tai laikoma klaida. Jei teisėjo perspėjimo nebuvo toks rutulio žaidimas iš neteisingos namų zonos pozicijos nebus laikoma klaida.

Neteisingas žaidimas iš namų zonos:

Skaitoma klaida jeigu baltas rutulys yra išstatomas laisvai namų zonoje ir pirmas rutulys į kurį pataikoma taip pat yra namų zonoje, nebent baltas rutulys kirto namų zonos liniją prieš kontaktą su pirmu rutuliu. Jei toks smūgis atliekamas tyčia tai yra skaitoma nesportiniu elgesiu.

Rutulio stūmimas:

Skaitoma klaida, jei lazdos galiukas kontaktuoja su baltu rutuliu ilgiau negu įprasta normaliam smūgiui (stumiamas baltas rutulys).

Lazdos padėjimas ant stalo:

Skaitoma klaida, jei sportininkas padeda ant stalo lazdą neliesdamas jos ranka.

Žaidimas ne savo smūgio metu:

Skaitoma klaida, jei sužaidžiama ne savo smūgio metu. Tokiu atveju žaidimas tęsiamas iš pozicijos, kuri liko po nesavalaikio žaidimo. Jeigu sportininkas tyčia atlieka nesavalaikį smūgį, tai laikoma nesportiniu elgesiu.

Grubios klaidos:

Grubios klaidos baudžiamos partijos pralaimėjimu.

Trijų klaidų taisyklė:

Jei sportininkas padaro klaidą tris kartus iš eilės, tai yra skaitoma grubi klaida. Žaidimuose tokiuose kaip devyniukė (9-ball) ar dešimtukė (10-ball) trys iš eilės padarytos klaidos yra tolygu partijos pralaimėjimui. Žaidžiant aštuoniukę (8-ball) trijų klaidų taisyklė negalioja. Žaidžiant keturiolika ir vieną (14.1) už tris iš eilės padarytas klaidas baudžiama 15 baudos taškų. Teisėjas prieš smūgį privalo įspėti sportininką, kuris turi dvi klaidas, kitu atveju trečia klaida bus skaitoma tik kaip antra.

Balto rutulio nukreipimas neteisingo išmušimo metu:

Kartais būna, kad sportininkui atliekant išmušimą, lazdos galiukas nuslysta nuo rutulio (padaromas kiksas), o sportininkas tuo metu su lazda ar kuo kitu bando sutrukdyti baltam rutuliui tęsti riedėjimą. Sportininkas niekada negali tyčia paliesti jokio rutulio žaidžiant, išskyrus tuos atvejus kai atliekamas smūgis. Toks elgesys yra draudžiamas ir už tai taikoma nuobauda tolygi vienai partijai žaidžiant aštuoniukę (8-ball), devyniukę (9-ball), dešimtukę (10-ball) arba penkiolika baudos taškų žaidžiant keturiolika ir vieną (14.1).

Nesportinis elgesys:

Nesportinis elgesys tai bet kokie tyčiniai veiksmai kurie gadina sporto įvaizdį ir skatina blogą varžybų reputaciją, arba veiksniai kurie žlugdo arba keičia žaidimą iki tokio lygio, kad nebegalima jo normaliai tęsti, tai gali būti:

 • trukdymas priešininkui;
 • tyčinis rutulių pozicijos pakeitimas ne smūgio metu;
 • įvairūs tyčiniai smūgiai, kurie nėra laikomi normaliu smūgiavimu;
 • žaidimo tęsimas po klaidos paskelbimo ar žaidimo sustabdymo;
 • treniruotė susitikimo metu;
 • stalo žymėjimas;
 • netinkamas arba neleistinos įrangos naudojimas.

Įprasta nuobauda už nesportinį elgesį yra susitikimo pralaimėjimas, tačiau teisėjas savo nuožiūra gali skirti ir kitą nuobaudą atsižvelgiant į sportininko elgesį. Kitos nuobaudos gali būti::

 • perspėjimas;
 • skiriama paprasta klaida;
 • partijos pralaimėjimas;
 • pašalinimas iš varžybų, atimant prizus, apdovanojimus ir reitingo taškus.

Aštuoniukė:

Aštuoniukė yra žaidžiama su penkiolika sunumeruotų rutulių ir baltu rutuliu. Vienas sportininkas privalo sumušti į kišenes rutulius, kurių numeriai yra nuo 1 iki 7 (vienspalvius), kitas – nuo 9 iki 15 (dryžuotus). Sportininkas, įmušęs savo rutulių grupę ir teisingai įmušęs 8 rutulį, laimi partiją. Visi smūgiai turi būti užsakyti.

Išmušimo nustatymas:

Sportininkas laimėjęs ridenimą sprendžia kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje (žr. Bendros taisyklės p.1.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varžybų formato galimi du tolesni išmušimo variantai. Naują partiją išmušimo smūgiu pradeda ankstesnę partiją laimėjęs sportininkas arba išmušimai yra atliekami pakaitomis.

Rutulių sustatymas:

Rutuliai sustatomi į trikampį su aštuntu rutuliu trikampio viduryje. Trikampio pirmasis rutulys gali būti bet kuris numeruotas rutulys. Dryžuotas kamuolys statomas viename, o vienspalvis kitame trikampio kampuose. Kiti rutuliai sustatyti kaip galima glausčiau ir atsitiktine tvarka.

Išmušimas:

Išmušimo metu galioja šios taisyklės:

 • Žaidimas pradedamas baltam rutuliui stovint už namų zonos linijos.
 • Nereikia užsakyti jokio rutulio, ir baltas rutulys išmušimo metu gali paliesti bet kurį numeruotą rutulį.
 • Jei sportininkas išmušimo metu nepadarydamas klaidos įmuša bent vieną numeruotą rutulį, jis pasilieka kitam smūgiui ir stalas lieka “atviras” (žr. p. Atviras stalas).
 • Jei išmušimo metu neįkrito joks rutulys, tada mažiausiai keturi rutuliai turi būtinai paliesti bortą. Jei šių sąlygų nepavyksta įgyvendinti, tai traktuojama kaip neteisingas išmušimas, ir kitas sportininkas gali:
  • tęsti žaidimą sutikdamas su esančia ant stalo rutulių padėtimi.
  • perstatyti trikampį ir atlikti išmušimą pats.
  • perstatyti trikampį ir leisti pakartoti išmušimą priešininkui.
 • Įmušti 8-tą rutulį išmušimo metu nėra klaida. Jei 8-as rutulys įkrenta į kišenę, sportininkas, kuris atliko išmušimą, gali:
  • perstatyti 8-ą rutulį ant trikampio taško ir tęsti žaidimą su esančią ant stalo padėtimi.
  • perstatyti trikampį ir pakartoti išmušimą.
 • Jei sportininkas, atlikdamas išmušimą, įmuša ir 8-ą ir baltą rutulius, priešininkas turi teisę:
  • perstatyti 8-ą rutulį ant trikampio taško, bei tęsti žaidimą pasistatydamas baltą rutulį jam patinkančioje vietoje už namų zonos linijos;
  • perstatyti trikampį ir atlikti išmušimą pats.
 • Jei išmušimo metu bent vienas rutulys iškrenta už stalo ribų, tai traktuojama kaip klaida. Tokie rutuliai į žaidimą negrįžta (išskyrus 8-ą rutulį, kuris yra perstatomas ant trikampio taško). Kitas sportininkas gali pasirinkti:
  • sutikti su esančių rutulių išsidėstymu ir tęsti žaidimą;
  • statytis baltą rutulį už namų zonos linijos ir tada tęsti žaidimą.
 • Jei sportininkas atliekantis išmušimo smūgį padaro bet kokią kitą klaidą (nepaminėtą tarp aukščiau išvardintų), jo priešininkas turi teisę:
  • Sutikti su esančių rutulių išsidėstymu ir tęsti žaidimą.
  • Statytis baltą rutulį už namų zonos linijos ir tada tęsti žaidimą.
Atviras stalas:

Kol nei viena rutulių grupė (vienspalvių arba dryžuotų) nėra pasirinkta, stalas yra “atviras”. Sportininkas prieš atlikdamas smūgį turi užsakyti pasirinktą rutulį ir kišenę, į kurią ruošiasi pataikyti rutulį. Jei sportininkas nepadarydamas jokios klaidos atlieka teisingai užsakytą smūgį, tam tikra rutulių grupė nuo šio momento priklauso jam (priklausomai vienspalvį ar dryžuotą rutulį sportininkas įmušė). Kita rutulių grupė priskiriama priešininkui. Jei žaidėjui nepavyko teisingai atlikti užsakyto smūgio, stalas lieka “atviras” ir smūgis pereina kitam sportininkui. Kol stalas yra atviras, bet kuris numeruotas rutulys gali būti pirmas paliestas balto rutulio (išskyrus 8-ą.).

Žaidimo eiga:

Sportininkas lieka prie stalo ir atlieka smūgius tol, kol teisingai smūgiuoja visus užsakytus rutulius arba laimi partiją įmušdamas visus savo grupės rutulius ir tada 8-ą rutulį.

Smūgiai, kurie reikalauja užsakymo:

Kiekvienas smūgis, išskyrus pradinį išmušimą, turi būti užsakytas (žr. Bendros taisyklės p.1.4 Užsakomi smūgiai). 8-as rutulys gali būti užsakytas tik tada, kai visa žaidėjo rutulių grupė (vienspalviai arba dryžuoti) jau yra sumušti. Sportininkas taip pat gali atlikti “laisvą smūgį”, po kurio eilė smūgiuoti automatiškai pereina priešininkui, nepriklausomai ar smūgio metu įkrito koks nors rutulys.

Rutulių grąžinimas atgal į žaidimą:

Jei 8-as rutulys yra įmušamas į kišenę arba iškrenta nuo stalo, jis bus perstatytas ant trikampio taško arba visi rutuliai bus perstatyti į išmušimo trikampį. Jokiu kitu numeriu pažymėtas rutulys nėra niekada atstatomas atgal.

Partijos pralaimėjimas:

Sportininkas pralaimi (netaikoma pradiniam išmušimui, jei:

 • įmuša 8-ą rutulį padarydamas klaidą
 • įmuša 8-ą rutulį prieš sumušdamas visus savo grupės rutulius.
 • įmuša 8-ą rutulį į neužsakytą kišenę.
 • išmuša 8-ą rutulį nuo stalo.
Standartinės klaidos:

Jei sportininkas padaro klaidą (žr.Standartinės klaidos), žaidimas pereina jo priešininkui. Priešininkas gali pasistatyti baltą rutulį bet kurioje stalo žaidimo ploto vietoje (žr. Laisva balto rutulio pozicija).

Grubios klaidos:

Klaidos išvardintos (žr. partijos pralaimėjimas) skaitomos kaip grubios klaidos ir iškart baudžiamos pralaimėjimu. Už nesportinį elgesį teisėjas priima sprendimą dėl nuobaudos savo nuožiūrą. (žr. Nesportinis elgesys).

Devyniukė:

Devyniukė žaidžiama su devyniais rutuliais, sunumeruotais nuo 1 iki 9 ir baltu rutuliu. Smūgiuojama baltu rutuliu į mažiausiu skaitmeniu pažymėtą rutulį ant stalo, tačiau nėra būtina sumušti rutulius iš eilės. Po klaidos baltas rutulys statomas laisvai (žr. Bendros taisyklės p.1.3 Laisva balto rutulio pozicija ). Partija laimima kai įmušamas 9-as rutulys. Susitikimas baigiasi, kai vienas iš žaidėjų laimi nustatytą skaičių partijų.

Išmušimo nustatymas:

Sportininkas laimėjęs ridenimą sprendžia kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje (žr. Bendros taisyklės p.1.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varžybų formato galimi du tolesni išmušimo variantai. Naują partiją išmušimo smūgiu pradeda ankstesnę partiją laimėjęs sportininkas arba išmušimai yra atliekami pakaitomis.

Rutulių sustatymas:

Rutuliai statomi rombo forma – 1-as rutulys rombo viršūnėje ant trikampio taško, 9-as rutulys rombo centre, kiti rutuliai sustatyti aplinkui, kaip galima glausčiau ir atsitiktine tvarka. Žaidimas pradedamas baltam rutuliui stovint už namų zonos linijos.

Teisingas išmušimas:

Baltas rutulys statomas bet kur namų zonoje. Jei išmušimo metu neįkrito joks rutulys, tada mažiausiai keturi rutuliai turi būtinai paliesti bortą arba fiksuojama klaida.

Smūgis po išmušimo – “Push out”:

Sportininkas, kurio eilė smūgiuoti, iškart po teisingo išmušimo gali sužaisti “push out”, pastumdamas baltą rutulį į kitą padėtį. “Push out” metu baltas rutulys nebūtinai turi liesti kitą bortą ar kokį kitą rutulį, bet visos kitos klaidos taisyklės galioja. Sportininkas privalo pranešti apie ketinimą sužaisti “push out”, kitaip smūgis bus laikomas paprastu. Bet koks rutulys, įmuštas “push out” metu, neišimamas, išskyrus 9-ą. Po teisingo “push out”, atėjusysis sportininkas, turi galimybę smūgiuoti iš tos padėties arba perleisti eilę kitam sportininkui. Jei išmušimo metu buvo įmuštas baltas rutulys, “push out” negalimas.

Žaidimo eiga:

Jei sportininkas be klaidos įmuša bet kokį rutulį (išskyrus “push out” metu), jis pasilieka prie stalo kitam smūgiui ir tęsia žaidimą tol, kol nepataiko, padaro klaidą arba laimi, įmušdamas 9-ą rutulį. Po nepataikymo (neįmušimo), kitas sportininkas tęsia žaidimą iš esamos padėties.

Rutulių grąžinimas atgal į žaidimą:

Jei 9-as rutulys yra įmušamas padarant klaidą arba “push out” metu, arba iškrenta už stalo, šis rutulys turi būti atstatytas atgal ant trikampio taško (žr. reglamento p.1.10. Rutulių gražinimas atgal į žaidimą). Jokiu kitu numeriu pažymėtas rutulys niekada nėra atstatomas atgal.

Standartinės klaidos:

Jei sportininkas padaro klaidą (žr. Standartinės klaidos), žaidimas pereina jo priešininkui. Priešininkas gali pasistatyti baltą rutulį bet kurioje stalo žaidimo ploto vietoje (žr. Laisva balto rutulio pozicija).

Grubios klaidos:

Jei sportininkas padaro klaidą tris kartus iš eilės per tris priėjimus prie stalo neatlikdamas teisingo smūgio, tai traktuojama kaip grubi klaida ir tolygu partijos pralaimėjimui.

Keturiolika ir vienas (14.1):

Keturiolika ir vienas (14.1) arba dar žinomas kaip tiesiog pulas yra žaidžiamas su penkiolika numeruotų rutulių ir baltu rutuliu. Už kiekvieną teisingai užsakytą ir įmuštą rutulį yra duodamas vienas taškas. Laimi tas sportininkas, kuris pirmas surenka reikiamą taškų suma. Šis žaidimas vadinamas besitęsiančiu todėl, kad sumušus keturiolika rutulių iš penkiolikos galimų, trikampis yra sustatomas ir sportininkas gali tęsti žaidimą.

Išmušimo nustatymas:

Sportininkas laimėjęs ridenimą sprendžia kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje (žr. Bendros taisyklės p.1.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius).

Rutulių sustatymas:

Išmušimo smūgiui penkiolika rutulių yra sustatomi į trikampį bet kokia tvarka. Rutulys esantis trikampio viršūnėje privalo būti ant taško. Trikampio perstatymo atveju, kai sustatomi tik keturiolika rutulių, trikampio viršūnėje esančio rutulio vieta lieka laisva. Aiškiai matoma linija turi žymėti išorinę trikampio zoną, tam kad būtų galima nuspręsti ar išmušimui paliktas rutulys yra trikampio zonoje ar ne.

Teisingas išmušimas:

Išmušimui galioja sekančios taisyklės:

 • Baltas rutulys statomas už namų zonos linijos.
 • Jei išmušimo metu nėra įmuštas užsakytas rutulys, tai išmušimas bus teisingas jei bent du rutuliai iš trikampio palies bet kurį stalo bortą. Neįvykdžius prieš tai minėtų sąlygų yra traktuojama kaip išmušimo klaida ir išmušinėjantis sportininkas yra baudžiamas dviem baudos taškais (žr. p.9. Klaida išmušimo metu). Sekantis sportininkas turi pasirinkimą:
  • priimti esamą situaciją ir tęsti žaidimą
  • liepti išmušinėjančiam žaidėjui kartoti išmušimo smūgį tol kol bus įvykdytos visos reikiamos sąlygos.
Žaidimo eiga:

Mušantis sportininkas tęsia žaidimą tol kol sėkmingai įmuša užsakytus rutulius arba surenka reikiamą taškų sumą. Sumušus keturiolika rutulių žaidimas yra laikinai sustabdomas tam kad sustatyti naują trikampį.

Užsakomi smūgiai:

Visi smūgiai turi būti užsakomi kaip nurodyta taisyklėje (žr. Bendros taisyklės p.1.4 Užsakomi smūgiai). Sportininkas gali užsakyti laisvą smūgį, po kurio žaidimas pereis jo priešininkui. Atsižaidimo metu įmušti rutuliai yra išstatomi (žr. reglamento p.1.10 Rutulių gražinimas į žaidimą).

Rutulių išstatymas

Visi neteisingai užsakyti rutuliai, o taip įmušti klaidos arba laisvo smūgio metu turi būti išstatyti (žr. Rutulių gražinimas į žaidimą). Jei “penkioliktas” piramidės rutulys turi būti išstatytas ir trikampis nėra paliestas, tai “penkioliktas” rutulys bus statomas piramidės viršūnėje ant trikampio taško. Teisėjas gali naudoti trikampį tam kad užtikrinti teisingą rutulių sustatymą.

Skaičiavimas:

Už kiekvieną teisingai įmuštą rutulį yra skiriamas vienas taškas. Už kiekvieną papildomai įmuštą rutulį (jei užsakytas rutulys sėkmingai įmuštas) taip pat bus skiriama po tašką. Klaidos atveju žaidėjui yra skiriamas baudos taškas, ko pasekoje galimas neigiamas rezultatas.

Specialios trikampio sustatymo taisyklės:

Jei baltas arba “penkioliktas” rutulys patenka į pažymėtą trikampio zoną ir trukdo trikampio sudėjimui, tai sekančios specialios taisyklės yra taikomos:

 • jei “penkioliktas” rutulys buvo įmuštas kartu su paskutiniu užsakytu rutuliu, tai į trikampį statomi visi penkiolika rutulių.
 • jei abu “penkioliktas” ir baltas rutuliai yra trikampio zonoje, tai į trikampį sustatomi visi penkiolika rutulių, o baltas rutulys žaidžiamas iš rankos namų zonoje.
 • jei tik “penkioliktas” rutulys yra trikampio zonoje, tai jis yra perstatomas ant namų zonos taško arba ant centrinio taško jei kartais baltas rutulys blokuoja namų zonos tašką.
 • jei tik baltas rutulys yra trikampio zonoje, tai jis yra perstatomas sekančiai:
  • jei “penkioliktas” rutulys yra ne namų zonoje tai baltas rutulys žaidžiamas iš rankos namų zonoje;
  • jei “penkioliktas” rutulys yra namų zonoje, tai baltas rutulys statomas ant namų zonos taško arba ant centrinio taško jei namų zonos taškas blokuojamas.

Bet kuriuo atveju nėra jokių apribojimų kurie nusakytų kurį rutulį reikia žaisti pirmiausiai esant naujam trikampiui.

Klaidos:

Už klaidą žaidimo metu yra skiriamas vienas baudos taškas, neteisėtai įmušti rutuliai yra išstatomi ir žaidimas pereina priešininkui. Baltas rutulys turi būti žaidžiamas iš pozicijos, kurioje jis liko.

Klaida išmušimo metu:

Už klaidą išmušimo metu yra skiriami du baudos taškai ir toliau elgiamasi kaip nurodyta (žr. p.3 Teisingas išmušimas). Jei vienu metu įvyksta išmušimo klaida ir standartinė klaida, tai yra traktuojama kaip išmušimo klaida.

Grubios klaidos:

Grubi klaida yra skiriama už tris iš eilės padarytas klaidas. Tik standartinės klaidos turi būti skaičiuojamos (žr. Trijų klaidų taisyklė). Už trečią klaidą iš eilės skiriamas vienas baudos taškas ir papildomai skiriama dar penkiolika baudos taškų. Iš eilės padarytų klaidų skaičius tampa lygus nuliui ir trikampis yra perstatomas. Tris klaidas padaręs sportininkas privalo atlikti išmušimo smūgį (žr. Teisingas išmušimas). Už nesportinį elgesį teisėjas priima sprendimą dėl nuobaudos savo nuožiūrą. (žr. Nesportinis elgesys).

Žaidimo tikslas:

Surinkti daugiau už varžovą taškų.

Pradinis smūgis:

Atliekant pradinį smūgį, baltas rutulys būtinai pirma turi paliesti raudoną. Priešingu atveju varžovas gauna baudos taškus ir turi teisę sutikti su susidariusia padėtimi ir atlikti savo smūgį arba paprašyti žaidėjo iš naujo atlikti pradinį smūgį. Nebūtina numušti rutulių į bortą ar įmušti į kišenes.

Taškų pelnymas:

Už kiekvieną teisingai įmuštą raudoną rutulį žaidėjas gauna vieną tašką, už geltoną – du, žalią – tris, rudą – keturis, mėlyną – penkis, rožinį – šešis ir juodą – septynis.

Žaidimo eiga:

Teisingai įmušęs rutulį žaidėjas tęsia ėjimą. Kol ant stalo yra raudonų rutulių, žaidėjas, pradėdamas ėjimą, turi pirmiausia mušti raudoną rutulį. Jeigu turi būti žaidžiamas raudonas rutulys, kiekvienas teisingai įmuštas šios spalvos rutulys užskaitomas. Žaidėjas neprivalo užsakyti tam tikro raudono rutulio ar kišenės. Po to, kai žaidėjas įmušė raudoną rutulį, bet kurios spalvos rutulys tampa žaidžiamuoju. Tuo būdu jis turi žaisti raudonus ir kitų spalvų rutulius paeiliui, kol ant stalo nebelieka raudonų rutulių. Jeigu ant stalo dar yra raudonų rutulių, tačiau žaidėjui eilė mušti kitos spalvos rutulį, jis turi užsakyti tą rutulį, kurį muš, ir taip atlikti smūgį, kad baltas rutulys pirma paliestų būtent tą rutulį. Po to, kai ant stalo nebelieka raudonų rutulių, eilė ateina kitos spalvos rutuliui jų “kainos” didėjimo tvarka. Žaidimas baigiamas, kai visi rutuliai įmušti į kišenes. Tačiau jeigu ant stalo vis dar likęs vienas juodas rutulys, žaidimas tęsiamas iki pirmo teisingo smūgio ar pražangos. Jeigu po tokio smūgio žaidėjų rezultatai susilygina, tuomet juodas rutulys padedamas į savo pradinę padėtį ir žaidėjas smūgiuoja iš D zonos. Po to, žaidimas tęsiamas iki pirmo sėkmingo smūgio arba pražangos.

Teisingas smūgis:

Smūgis yra teisingas, jeigu baltas rutulys palietė žaidžiamą rutulį. Nebūtina įmušti rutulio ar, kad jis paliestų bortą.

Klaidos:

Žaidėjas prasižengia, jeigu jam nepavyksta laikytis pradinio ar teisingo smūgio taisyklių, jeigu baltas rutulys nušoka nuo stalo arba įmušamas į kišenę.

Žaidėjas bus taip pat nubaustas, jeigu jis turėjo žaisti raudonu rutuliu, o įmušė kitos spalvos, arba jeigu eilė buvo tam tikros spalvos rutuliui, o jis įmušė kitą.

Žaidėjas taip pat baudžiamas, jeigu smūgį atliko ne baltu rutuliu arba jei bet kuris rutulys nušoko nuo stalo.

Baudos už klaidas:

Prasižengus varžovui pridedama taškų. Po to, varžovas turi teisę sutikti su susidariusia padėtimi arba paprašyti prasižengusiojo atlikti sekantį smūgį. Jeigu baltas rutulys nušoko nuo stalo arba įkrito į kišenę, varžovas smūgiuoja į bet kurią pusę nuo D (pusračio namu zonos), galėdamas laisvai mušti į bet kurį žaidžiamą rutulį, nepriklausomai nuo jo vietos ant stalo.

Taškai pridedami prie varžovo sąskaitos:

Jeigu atliekamas neteisingas smūgis iš D, nepataikoma į mušamus rutulius arba įmušamas baltas rutulys – žaidžiamo rutulio “kaina”, bet ne mažiau kaip keturi taškai.

Jeigu įmušamas ne žaidžiamas (pagal eilę) rutulys, jeigu tokį rutulį pirma paliečia baltas rutulys arba bet kuris rutulys nušoka nuo stalo – žaidžiamo arba laikinai nežaidžiamo rutulio kaina

Jeigu žaidžiama raudonu rutuliu, kai reikia žaisti kitu, arba mušama ne baltu rutuliu.

Rutulių išstatymas:

Raudoni rutuliai negrąžinami ant stalo. Visi kitų spalvų rutuliai, nušokę nuo stalo ar neteisingai įmušti, turi būti išstatyti ant stalo.

Dešimtukė (pool-10):

Dešimtukė (pool-10) – žaidimas su užsakymais, žaidžiamas su dešimt rutulių sunumeruotais nuo 1 iki 10 ir baltu rutuliu. Smūgiuojama baltu rutuliu į mažiausiu skaitmeniu pažymėtą rutulį ant stalo. Jeigu 10-as rutulys įkrenta teisingo išmušimo metu, tuomet jis yra išstatomas ant trikampio taško ir sportininkas atlikęs išmušimą tęsia žaidimą toliau. Tik vienas rutulys gali būti užsakytas kiekvieno mušimo metu, išskyrus išmušimą, kurio metu rutulių užsakyti nereikia.

Išmušimo nustatymas:

Sportininkas laimėjęs ridenimą sprendžia kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje (žr. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varžybų formato galimi du tolesni išmušimo variantai. Naują partiją išmušimo smūgiu pradeda ankstesnę partiją laimėjęs sportininkas arba išmušimai yra atliekami pakaitomis.

Rutulių sustatymas:

Rutuliai sustatomi trikampio forma į piramidę kiek įmanoma glausčiau vienas prie kito. Pirmas rutulys statomas į piramidės priekį ant trikampio taško, dešimtas rutulys į piramidės vidurį. Visi kiti rutuliai sustatomi į piramidę atsitiktine tvarka.

Teisingas išmušimas:

Išmušimo metu baltas rutulys turi būti smūgiuojamas iš namo zonos t.y. už namų zonos linijos. Išmušimas bus teisingas jei bus įmuštas bent vienas rutulys ir mažiausiai keturi rutuliai išskyrus baltą palies vieną ar daugiau bortų.

Smūgis po išmušimo – “Push out”:

Sportininkas, kurio eilė smūgiuoti, iškart po teisingo išmušimo gali sužaisti “push out”, pastumdamas baltą rutulį į kitą padėtį. “Push out” metu baltas rutulys nebūtinai turi liesti kitą bortą ar kokį kitą rutulį, bet visos kitos klaidos taisyklės galioja. Sportininkas privalo pranešti apie ketinimą sužaisti “push out”, kitaip smūgis bus laikomas paprastu. Bet koks rutulys, įmuštas “push out” metu, neišimamas, išskyrus 10-ą. Po teisingo “push out”, atėjusysis sportininkas, turi galimybę smūgiuoti iš tos padėties arba perleisti eilę kitam sportininkui. Jei išmušimo metu buvo įmuštas baltas rutulys, “push out” negalimas.

Užsakomi smūgiai:

Kiekvienas smūgis, išskyrus pradinį išmušimą, turi būti užsakytas (žr. Bendros taisyklės p.1.4 Užsakomi smūgiai). Sportininkas kiekvieno smūgio metu turi užsakyti numatomą įmušti rutulį ir kišenę jeigu jie nėra akivaizdūs.

Laisvas smūgis:

Sportininkas gali užsakyti laisvą smūgį kurio metu baltas rutulys kontaktuoja su teisingu rutuliu neįmušant jo į kišenę. Jei atliekant laisvą smūgį įmušamas rutulį, tai priešininkas turi pasirinkimą: žaisti iš esamos situacijos arba perleisti smūgį priešininkui.

Įmuštas rutulys į neužsakytą kišenę:

Jei sportininkas neįmuša užsakyto rutulio arba įmuša jį į neteisingą kišenę, tuomet jo mušimas baigiasi, o kitas sportininkas turi pasirinkimą priimti esamą situaciją arba perleisti smūgį priešininkui.

Žaidimo eiga:

Jei sportininkas be klaidos įmuša užsakytą rutulį (išskyrus “push out” metu), jis pasilieka prie stalo kitam smūgiui ir tęsia žaidimą tol, kol nepataiko, padaro klaidą arba laimi, įmušdamas 10-ą rutulį. Po nepataikymo (neįmušimo), kitas sportininkas tęsia žaidimą iš esamos padėties.

Rutulių grąžinimas atgal į žaidimą:

Jei 10-as rutulys yra įmušamas su klaidą, atliekant “push out” smūgį, atliekant išmušimą arba įmušamas į neužsakytą kišenę, tuomet jis yra išstatomas ant trikampio taško. Kiti rutuliai nėra išstatomi ant taško.

Standartinės klaidos:

Jei sportininkas padaro standartinę klaidą (žr. Standartinės klaidos), žaidimas perleidžiamas priešininkui. Baltas rutulys statomas iš rankos ir sportininkas jį gali statyti bet kurioje stalo vietoje ant žaidžiamo paviršiaus.

Grubios klaidos:

Jei sportininkas padaro klaidą tris kartus iš eilės per tris priėjimus prie stalo neatlikdamas teisingo smūgio, tai traktuojama kaip grubi klaida ir tolygu partijos pralaimėjimui. Už nesportinį elgesį teisėjas priima sprendimą dėl nuobaudos savo nuožiūrą. (žr. Bendros taisyklės p.2.3 Nesportinis elgesys).

Prenumerata

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: